Sơn Lót Chống RỉLà sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực Sơn Lót Chống Rỉ gốc nước, có khả năng kháng nước tốt và chịu được thời tiết khắc nghiệt - phù hợp với yêu cầu và xu thế xây dựng trong tương lai

Mô tả sản phẩm:

Sôn choáng ræ INTEK laø saûn phaåm tieân phong trong lónh vöïc sôn choáng ræ goác nöôùc khoâng söû duïng hoùa chaát laøm dung moâi, coù khaû naêng khaùng nöôùc toát vaø chòu được thôøi tieát khắc nghiệt phuø hôïp vôùi yeâu caàu vaø xu theá phaùt trieån trong lónh vöïc xaây dựng. Saûn phaåm söû duïng nguyeân lieäu choáng ræ cao caáp, coù ñoä keát dính cao, maät ñoä phuû kín ñeàu, taïo thaønh lôùp phuù lieàn maïch mang laïi hieäu quaû choáng ræ hiệu quả.

Phạm vi sử dụng: duøng laøm lôùp loùt choáng ræ cho kim loaïi, kết cấu saét

 Hướng dẫn söû duïng:

 1. Duøng giaáy nhaùm xöû lyù beà maët.
 2. Duøng nöôùc röûa saïch (neáu caàn).
 3. Loaïi boû caùc veát daàu môõ baèng xaø phoøng hoặc hóa chất phù hợp, sau ñoù röûa laïi baèng nöôùc saïch.
 4. Phaûi ñaûm baûo beà maët thi coâng saïch seõ, khoâ raùo vaø baèng phaúng.
 5. Khuaáy ñeàu sôn tröôùc khi söû duïng, neáu sôn quaù ñaëc caàn theâm 5-10% löôïng nöôùc saïch, sau ñoù khuaáy ñeàu.
 6. Thi coâng lôùp sôn thöù nhaát. Sau 2h, kieåm tra laïi beà maët, neáu caàn thieát thì xöû lyù baèng giaáy nhaùm, sau ñoù dặm vá cho đều.

Thông số khác:

 1. Thôøi gian khoâ giöõa caùc lôùp sôn: 2 giôø (30oC).
 2. Ñoä phuû lyù thuyeát: 8 -10m2/lít/lôùp.
 3. Coâng cuï thi coâng: Coï sôn, con laên, suùng phun.
 4. Dung moâi: Nöôùc saïch.
 5. Veä sinh duïng cuï:Baèng nöôùc saïch.
 6. Baûo quaûn: baûo quaûn nôi thoaùng maùt, traùnh xa taàm tay vôùi cuûa treû em.
 7. Haïn duøng: 12 thaùng.
 8. Tieâu chuaån: ABS - INTERPAINT/2012

 Thành phần: Nhöïa, boät khoaùng vaø nöôùc.

Để phân biệt sản phẩm chính hãng quí khách lưu ý:

Chỉ đóng gói: 5 Lít và 17 Lít

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 9014: 2011

Logo in trên bao bì sản phẩm


Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam cấp số: 230452
 
Bao bì sản phẩm Sơn Lót Chống Rỉ INTEK

Sản phẩm liên quan

Đối tác